Twój wybór dotyczący plików cookie na tej stronie

Używamy plików cookie, abyś mógł/mogła wygodnie korzystać z naszego serwisu. Kliknij "Akceptuję", aby wyrazić zgodę na zapisywanie plików cookie na Twoim urządzeniu.

Powrót do wyszukiwania
Następna strona
Nasza platforma zawiera 112 inwestycje w mieście Warszawa. Szukaj wśród nich

Miasteczko Jutrzenki

Warszawa Jutrzenki 114
Zapytaj o cenę

Deweloper
Partner serwisu Partner serwisu

Parametry

Stan nieruchomości W trakcie realizacji
Dostępne od 2022

Oferty na sprzedaż

Zapytaj o cenę
1 pok.
26 m²
1 Mieszkania
Project Name
0 piętro
26 m²
dostępne
2 pok.
41-47 m²
8 ofert
Project Name
0 piętro
41 m²
dostępne
Project Name
0 piętro
43 m²
dostępne
Project Name
4 piętro
43 m²
dostępne
Project Name
5 piętro
43 m²
dostępne
Project Name
6 piętro
43 m²
dostępne
Project Name
0 piętro
44 m²
dostępne
Project Name
0 piętro
45 m²
dostępne
Project Name
0 piętro
47 m²
dostępne
3 pok.
56-59 m²
12 ofert
Project Name
6 piętro
56 m²
dostępne
Project Name
0 piętro
57 m²
dostępne
Project Name
6 piętro
58 m²
dostępne
Project Name
7 piętro
58 m²
dostępne
Project Name
0 piętro
59 m²
dostępne
Project Name
1 piętro
59 m²
dostępne
Project Name
3 piętro
59 m²
dostępne
Project Name
3 piętro
59 m²
dostępne
Project Name
4 piętro
59 m²
dostępne
Project Name
6 piętro
59 m²
dostępne
Project Name
6 piętro
59 m²
dostępne
Project Name
7 piętro
59 m²
dostępne

Lokalizacja Miasteczko Jutrzenki

Warszawa Jutrzenki 114

O inwestycji Miasteczko Jutrzenki

Mia­steczko Jutrzenki jest nowym miej­scem na mapie war­szaw­skiej dziel­nicy Wło­chy. Osie­dle powstaje w rejo­nie ul. Łopu­szań­skiej i sta­cji WKD War­szawa Raków. W bli­skim sąsiedz­twie znaj­dują się cen­tra han­dlowe a dzięki dobrej komu­ni­ka­cji można szybko dostać się do cen­trum mia­sta.
Nowo­cze­sny pro­jekt wpi­su­jący się w aktu­alne trendy urba­ni­styczne będzie miał wiele nowo­cze­snych i eko­lo­gicz­nych roz­wią­zań. Na zie­lo­nym tere­nie zapro­jektowane zostały ławki solarne i plat­formy wypo­czyn­kowe a na dachach panele foto­wol­ta­iczne pozwa­la­jące na oszczę­dza­nie ener­gii elek­trycz­nej.
Znaj­dują się tu liczne udo­god­nie­nia – jeden z lokali usłu­go­wych zaadop­to­wany będzie na siłow­nię dostępną dla miesz­kań­ców a sprzęty do ćwi­czeń będą się znaj­do­wać rów­nież na świe­żym powie­trzu w for­mie siłowni ple­ne­ro­wej.
Miesz­kańcy będą mieli moż­li­wość reali­za­cji swo­ich pasji ogrod­ni­czych. Na patio posa­do­wione bowiem zostaną szklane domki, w któ­rych będzie można upra­wiać kwiaty, zioła czy warzywa. W prze­strze­niach wspól­nych wśród buj­nej roślin­no­ści, boga­tej w mio­do­dajne kwiaty i krzewy miesz­kańcy będą mogli relak­so­wać się przy fon­tan­nach i oczku wod­nym. Do dys­po­zy­cji naj­młod­szych będą tra­dy­cyjne i wodne place zabaw, zapro­jektowane w bez­piecz­nych dla nich miej­scach.

Newsy i aktualizacje Miasteczko Jutrzenki

Zapisz się i otrzymuj wszystkie aktualizacje tej inwestycji

Nowe zdjęcia

16.01.2023
+ 5 zdj.
Dodano nowe zdjęcia (8)
Zobacz zdjęcia
Wszystkie aktualizacje
Czy masz jakieś pytania?
Miasteczko Jutrzenki
Biuro sprzedaży dewelopera
lub wyślij zapytanie